వైవాహిక జీవితం-గంధర్వ గ్రహాలు

జ్యోతిష్యశాస్త్ర ప్రకారం సప్తమ స్థానాన్ని వైవాహిక స్థానంగా చెబుతారు. కాని వైవాహిక జీవితంలో మాత్రమే కాకుండా ప్రేమలో గాని స్నేహంలో గాని, వ్యాపార భాగస్వామ్యంలో గాని మనకు ఏర్పడే బంధాలు కూడా ఈ సప్తమ స్థానం తెలియజేస్తుంది. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా, సాఫీగా సాగుతుందా? బహుకళత్ర యోగాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? జీవిత భాగస్వామితో మానసిక, శారీరక సంబంధం ఏ విధంగా ఉంటుంది? వివాహం తరువాత వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉంటుంది? వివాహం ఆలస్యం ఎందుకు అవుతోంది? అన్న […]