అష్టమభావ దుష్పరిణామాలు

                                                         అష్టమ భావం జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం అష్టమ స్థానం అనేది ఒక మర్మమైన భావంగా చెప్పబడింది. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆయుషు ఎంత ఉంటుంది, అతని మరణం ఎలా సంభావిస్తుంది అనే విషయాలు ఈ అష్టమ భావం […]