ఏ హోమములు ఎందుకు జరిపించాలి?

 1. మహా గణపతి హోమం
 2. శుక్ర గ్రహ హోమం
 3. తారా దేవి హోమం
 4. తిలా హోమం
 5. స్వర్ణాకర్షణ భైరవ హోమం
 6. సూర్య గ్రహ హోమం
 7. శ్రీ సూక్త హోమం
 8. ఆయుష్ హోమం
 9. శ్రీ పురుష సూక్త హోమం
 10. శ్రీ శూలిని దుర్గ హోమం
 11. శ్రీ కార్త్య వీర్యార్జున హోమం
 12. శ్రీ చండీ హోమం
 13. శని గ్రహ పీడా నివారణాహోమం
 14. శని శాంతి హోమం
 15. రాహు గ్రహ హోమం
 16. రాహు-కేతు శాంతి హోమం
 17. ప్రత్యాంగిర దేవి హోమం
 18. నవగ్రహ హోమం
 19. నక్షత్ర శాంతి హోమం
 20. మృత్యుంజయ హోమం
 21. చంద్ర గ్రహ హోమం
 22. బుధ గ్రహ హోమం
 23. కుజ గ్రహ హోమం
 24. మహా కాళీ హోమం
 25. లక్ష్మి కుబేర హోమం
 26. లక్ష్మి హోమం
 27. కమలా దేవి హోమం
 28. కాలసర్ప దోష నివృత్తి హోమం
 29. కాలభైరవ హోమం
 30. ఇంద్రాక్షి హోమం
 31. హయగ్రీవ హోమం
 32. గణేశ హోమం
 33. ధూమావతి హోమం
 34. ధన్వంతరి హోమం
 35. దత్తాత్రేయ హోమం
 36. చిన్నమస్తా హోమం
 37. భైరవి హోమం
 38. బగలాముఖి హోమం
 39. పితృ దోష నివృత్తి హోమం
 40.  

 

 

 
 

%d bloggers like this: