జ్యోతిష్య శాస్త్రం, శక్తివంతమైన హోమాలు, పూజలు, దోషాలు, శాపాలు, పరిహారాలు, జాతక పరిశీలనలు, సందేహాలు-సమాధానాలు, లాంటి ఇంకా ఎన్నో ఆసక్తికర అంశాల గురించి మీకు C.V.S.చక్రపాణి,జ్యోతిష్య భూషణ, జ్యోతిష్య విశారద,(జ్యోతిష్య ఋషి) గారు వీడియోల రూపంలో ఇక్కడ తెలియజేస్తారు.


జాతకంలో కోర్టు కేసులు ఎదుర్కొడానికి గల జ్యోతిష్య కారణాలు

https://youtu.be/z46pWaNGv1Y

శ్రీ మానస దేవి వ్రత కల్పం

https://youtu.be/yA3ome_kV9c

కేరళ తంత్ర శాస్త్రం ద్వారా చేతబడి ప్రయోగముకు నివారణోపాయములు

https://youtu.be/FSb2DfkxYNg

వాహన దుర్ఘటనలు నివారించడానికి ఒక జ్యోతిష్య సూచన

https://youtu.be/rtOe9XWMCxg