నవనాగమండలం-ఆశ్లేష బలి||Navanagamandalam-Ashlesha Bali

ఆశ్లేష బలి, నవనాగమండలం, సర్పబలి కాలసర్ప దోషం-? కాలసర్పంలో ‘కాల’ అంటే కాలము అని, ‘సర్పం’ అంటే పాము అని అర్థం. కాలసర్పము అనగా కాలము సర్పముగా…

Continue Reading →