స్వర్ణాకర్షణ భైరవ హోమం

                                                 స్వర్ణాకర్షణ భైరవ హోమం భైరవుని శాంత స్వరూప అవతారమే స్వర్ణాకర్షణ భైరవుడు. కల్పవృక్షం కింద, కమల సింహాసనం పై కూర్చుని, వజ్ర కిరీటం ధరించి,ఒక చేతిలోని బంగారు కుండలో అమృతాన్ని, మరొక చేతిలో దుష్ట నిర్మూలనకు సూచికగా త్రిశూలం, ఎడమ వైపు భైరవి […]