నష్టజాతక ప్రశ్న-The Lost Horoscope

నష్టజాతక ప్రశ్నము The Lost Horoscope నష్టజాతక ప్రశ్న అంటే పుట్టిన తేదీ, పుట్టిన సమయం తెలియని వారికి, వారి యొక్క జన్మించిన తేదీ, సమయం లగ్నం…

Continue Reading →